Hlavní menu


Další nabídka

GPS 50°29'29.714"N, 15°9'47.053"E
Počasí online

Akce


Nejčtenější články


Informujeme


Kronika obce Libošovice v letech 1981 - 1999

Vloženo: 10.03.2015 | Přečteno 2568x

(zveřejněny informace týkající se kulturního života)

kroniku vedl Václav Liška, t.č. bydlící v Libošovicích č.p.80.

1981
kulturní a společenské dění
v oblasti kulturně společenské bylo v naší obci uspořádáno již tradičních 5 plesů na nichž se podíleli myslivci, požárníci z Libošovic a R.Lhoty a Podkosti a ČSČK.
Divadelní soubor v letošním roce stagnuje, nepřipravil žádnou divadelní hru.
Z další akcí rovněž je tradičně pořádání Dětského karnevalu spojeného s oslavami MDŽ. Byl velmi zdařilý. Rovněž pěkný průběh měla oslava Dne dětí, kterou organizuje místní SSM.
Začátkem května organizoval SPOZ slavnostní vítání občánků v zasedací síni MNV.
U příležitosti oslav osvobození byl zorganisován ze zadního konce k památníku osvobození lampiónový průvod kterého se rot
vněž zúčstnili požárníci ve stejnokrojích a dosti občanů. U památníku byl položen věnec a děti zdejší školy přednesly recitační pásmo za řízení s.ředitele Josefa Hlubůčka.
Stále se ještě jak v Libošovicích tak i ostatních částech obce udržuje tradiční zvyk "pálení čarodějnic" a to 30.dubna na kteréžto akci se schází více osob než na některé jiné akci.
Na jaře a na podzim proběhlo veřejné školení CO.
ČSČK zorganizoval zdravotnickou přednášku MUDr.Dostálové.
V květnu zorganizovala tramská osada zvaná SOÚN (spojené osady údolí Nebákova) turistický pochod kterého se zúčastnilo 270 osob. Start i cíl byl u bývalého hostince Na písku.
Letos byla ČSPO zorganizována posvícenská zábava ovšem návštěva byla slabá. Příznivější byla návštěva Silvestrovské zábavy.

1982
kulturní a společenské dění
opětně jako v předchozích letech i tento začínal v naší obci pořádáním společenských plesů požárníků a červeného kříže.
Tradičně organizovný Dětský karneval spojený s oslavou MDŽ se ke spokojenosti dětí i maminek a babiček vydařil.
na oslavy 1.máje je organisován svoz občanů a školní mládeže ze všech částí obce autobusem do Sobotky.
V předvečer oslav osvobození naší vlasti Sovětskou armádou prošel obcí průvod, který vhodně doplnily děti lampiony a po položení věnce u památníku přednesli vkusné vzpomínkové pásmo. Po skončení tohoto obřadu byl v sále DK Vesna uspořádán vzpomínkový večer nad kronikami z okolních obcí.
22.května uspořádal OV Dobšice již čtvrtou t.zv. "Dobšickou šlápotu" což je pochod okolní krajinou na různé vzdálenosti. Letos se této akce účastnilo 1274 osob.
Obdobnou akci uspořádaly Spojené Osady Údolí Nebák (trampská osada) pod názvem Habánův pochod. Start i cíl byl u bývalé hospody "Na písku" účastníků 451.
V červnu byla v sále oslava 100 let od vybudování zdejší školní budovy.
SPOZ zorganisoval v září slavnostní vítání občánků v zasedací síni MNV. Bylo vítáno 7 novorozeňat včetně okolních.
V období prázdninových měsíců byla u Pleskotského mlýna přehlídka dechových orchestrů JZD. Akci organisovalo JZD Všeň ve spolupráci se společenskými organizacemi z Vyskře. Vystoupení bylo v odpoledních hodinách za vysoké účasti občanstva. Pro další organisování těchto zábav však vznikají organisátorům značné potíže se státní ochranou přírody.
Koncem srpna uspořádali trampové z osady SOÚN u hospody "Na písku" táborák za velké účasti a zpěvu oblíbených písní a v září tamtéž trampské hry ve sportu i zpěvu a hudbě.

1983
kulturní dění
Rok 1983 jak uvádím na titulní straně roku této kroniky je celostátně Rokem českého divadla.
V zimních měsící v začátku roku proběhly obvyklé a již tradiční plesy myslivců, požárníků, červeného kříže a to jak z místa, tak i některé okolní osady.
V letošním roce aktivně pracoval divadelní soubor družstevního klubu VESNA a nacvičil hru "Ženský boj". Úspěšně ji předvedli jak v Libošovicích, tak i měli s ní několik zájezdů do okolí. Hru nastudoval Květoslav Fryšný.
Velmi dobře si počínají i trampové, kteří jsou urganisováni v SOÚN (spojené osady údolí Nebák). Ti organizovali Na písku v březnu staročeskou zabijačku s kulturním pořadem, dále pak ke konci května Habánův pochod Českým rájem, kterého se účastnilo 342 osob. Koncem srpna uspořádali již tradiční táborový oheň a před jeho zahájením uvedl náš divadelní soubor nastudovanou hru Ženský boj v přírodním divadle "Na písku" za hojné účasti obecenstva.
Rovněž "Dobšická šlápota", kterou již pravidelně organizuje občanský výbor v Dobšicích se těší velké oblibě o čemž svědčí stále se zvyšující návštěvnost. Organizátorům však vznikají některé problémy s správou chráněnné krajinné oblasti ohledně ničení přírody.
V červenci byla ve Vesci ve statku čp.9 u Voborníků předvedena souborem písní a tanců "Český ráj" z Jičína staročeská svatba, které se zúčastnilo značné množství diváků z širého okolí.
Pro důchodce bylo sehráno představení "Nepožádáš manželku bližního svého". Hru uvedl divadelní soubor závodní výbor ROH ČSD z Kopidlna. Důchodci měli vstup zdarma.
Proč je tento rok označen v republice jako Rok českého divadla? Bylo totiž po dlouholeté přestávce vysokým nákladem opraveno i rozšířeno naše historické Národní divadlo. Okolí bylo velmi vhodně upraveno a zájemců o jeho návštěvu je tolik, že jsou v pořadí na několik let.

zasazení nové Semtinské lípy
19.listopadu 1983 byla na počest znovuotevření Národního divadla zasazena nová lípa v blízkosti staré odumírající Semtinské lípy. Přítomni byli zástupci ochrany přírody ze Sobotky, děti recitačního studia Šrámkova domu ze Sobotky a občané z okolí.

1984
Kultura
V Libošovicích působí již mnoho let divadelní ochotnícký soubor jehož tradice začíná založením v r.1920. První hra, kterou soubor uvedl byla Jiráskova "Magdalena Dobromila Rettigová".
V dalším období pak vyvíjely divadelní činnost i další spolky, které v naší obci pracovaly. Tak např. tělovýchovná jednota Sokol a hasiči, kteří se snažili předstihnout jedni druhé. Nemáme bohužel seznam všech sehraných děl, ale bylo jich dle vzpomínek pamětníků hodně. V období II.světové války došlo k určitému útlumu, rovněž ta i v období po roce 1948 lze zakto charakterisovat.
K oživení došlo v roce 1956 pod "Osvětovou besedou", kterou tehdy vedl Jiří Zejbrdlík a později Josef Vodhánil, řídící učitel v Libošovicích.

Založení DK VESNA
V době působení Jiřího Zejbrdlíka v Libošovicích došlo dne 1.dubna 1965 po projednání v orgánech MNV a sloučeného JZD Libošovice ke zřízení nového kulturného zařízení sloučených obcí - Dužstevního klubu, který byl později nazván "VESNA". Jeho činnost v době založení byla vysoce aktivní. Působilo zde v těchto letech pravidelně kino v sále místního pohostinství mimo zimní období a tak třeba se velmi osvědčilo v té době pravidelně organisované "Libošovické filmové léto", kdy filmová představení v červenci a srpnu byla často konáno i 4x v týdnu za účasti až 150 diváků.
Činnost klubu, na kterou v té době přispívalo JZD částkou 5000Kčs byla velmi pestrá  a pro občany, kterých v době založení DK bylo ve všech částech sloučené obce asi 800 byla velmi přitažlivá.
Při založení DK byla vyčíslena hodnota převzatého zařízení (sál + veškeré vybavení + jeviště a příslušenství) v celkové částce 24.553,60Kčs. Byly organisovány vzdělávací akce jako kursy, besedy a pod. podle konkrétních potřeb jak JZD tak i zájmu občanstva. Pravidelně bylo využíváno i místního rozhlasu zavedením pravidelných nedělních poledních informací. Došlo dokonce k organisování místního kola STMP, kde byla početná účast hlavně z řad mládeže.
Velmi zdařilým dílem ihned v začátcích činnosti DK VESNA Libošovice byl významný dokument o změnách kraje a života lidí v oblasti Libošovicka, barevná diafilmová 180 snímková kronika Libošovicko ve 20.roce osvobození". Její uvedení s reprodukovaným hudebním projevem, mluveným slovem a recitací u příležitosti  Dne znárodnění mělo mezi občany velkou odezvu a dočkalo se dalšího reprisování. Na přípravě se podíleli členové ČSM, kteří sami vybírali doprovodnou vážnou hudbu, verše a sestavení doprovodného  slova.
Rovněž činnosti divadelního souboru stejného jména jako DK byla v období začátků činnosti klubu vysoce aktivní. Bylo dokonce období několika let, kdy zde pracovali dva režiséři, kteří se snažli jeden druhé předstihnout. Byl to předseda DK Jiří Zejbrdlík a Květoslav Fryšný. V roce založení uvedli v 9ti představení dvě hry pro dospělé a 1 dětskou hru. Byl uveden i celovečerní kabaret.
27.února 1968 byla předána funkce předsedy družstevního klubu. Dosavadní předseda DK VESNY Jiří Zejbrdlík vykonával nejdříve funkci předsedy Osvětové besedy a od roku 1960 připravoval založené DK v němž vykonával opět funkci předsedy až do roku předání. Klub se do dne předání řadil mezi nejlepší v kraji s významnými výsledky činnosti. Důvodem předání funkce bylo stěhování rodiny Zejbrdlíkových do Ml.Boleslavi, kde jmenovaný pracoval nejdříve v oblasti kultury na Okresní odborové radě a později na okresním kulturním středisku.  Po roce 1968 pracije v oblasti krátkých filmů OKS Ml.Boleslav.
Nutno ještě poznamenat, že za jeho působení byla provedena přestavba stropu v původním sále pohostinství spolu s rekonstrukcí elektrického rozvodu, při čemž byla provedena i úprava osvětlení jeviště.
Protože při uvedeném předání funkce nebyl zvolen nový předseda, vykonával po několik let vedoucího tajemník DK Vesna  kterým byl zvolen Květoslav Fryšný. Pokladníkem byla M.Voborníková z Vesce. V letošním roce má divadelní soubor VESNA 22 členů, toho 10 žen a 12 mužů.  Mezi významná jubilea souboru patří rok 1976, kdy postoulil do krajské přehlídky vesnických a zemědělských ochotnických divadelních souborů, které se konalo v Klámoši a to se hrou "Sousedi" od J. Korbela.
Do stejného kola se soubor propracoval i v roce 1977. V roce 1979 se zúčastnili přehlídky okresních amatérských souborů v Hořicích. Dále se zůčastnili krajské přehlídky výše uvedených souborů v Meziměstí na Náchodsku.
V letošním roce soubor nastudoval úspěšnou hru od J.Dietla "Muž na talíři". Premiéra byla zdařilá včetně několika repris. S touto hrou vystupoval soubor i v několika sousedních obcích a městech.
Výměnou za uvedení citované hry v Kopidlně sehrál u nás jejich divadelní soubor HILMAR 15.června hru Jiřího Menzela "Tři v tom".
Plesová sezóna v tomto roce ještě probíhala v prostorách sálu a pohostinství v Libošovicích, které vedl Jiří Macoun ze Sobotky až do doby odchodu na lázeňské léčení.
Oslavy našeho osvobození byly uskutečněny 8.5. Ze zadního konce Libošovic prošel dětský lampionový průvod spolu s dětskými k památníku osvobození na návsi, kde byl položen věnec. V sále pak pokračovala beseda nad kronikami zaměřená hlavně na období zakládání JZD v Libošovicích a okolí. Svými vzpomínkami přispěli při této oslavě též pamětníci zakládání JZD Bohumil Vrabec, Jan Ort a další pamětníci.
Velmi aktivní oblasti kulturně sportovní a společenské činnosti je občanský výbor v Dobšicích, který organisuje pravidelně oslavy Dne osvobození spojené se čtením z kroniky. Dále pravidelně schůzují všechny společenské organisace a mezi nejdůležitější nejdůležitější akce, které se těší takovému zájmu, že účastníci z nádraží ČSD v Libošovicích odváží kyvadlové autobusové spojení, patři sportovní akce "Dobšická šlápota" organisovaná již pravidelně a stále dobře organisovaná.
V rajonu střediskové obce žije i velké množství chalupáří a hlavně starých a původních trampů. I tito organizují několikrát za rok různé kulturní a sportovní akce "Habánův pochod organisovaná v květnu a mezi poslední akce patřilo rozloučení se sezonou nad táborovým ohněm při vzpomínkách a a za zvuku trampských písní za vysoké účasti občanů i trampů starousedlíků i těch nových chalupářů.
Mimo uvedených akcí pravidelně organisoval SSM letos zimní soutěž dětí na sněhu, oslavy MDŽ spojené s dětským karnevalem za přispění všech složek NF v Libošovicích. Následovala oslava Dne dětí na hřišti a dětská vánoční nadílka, což vše proběhlo hlavně k plné spokojenosti dětí. Účast rodičů je někdy velmi malá.

1985
Kult.spol.akce
V důsledku rekonstrukce kulturně společenského zařízení v Libošovicích jsou všechny společenské akce organisovány většinou v hotelu Podkost, který pojme menší počet účastníků. V mimosezonní době hostí provozovatel Jednota v tomto hotelu školní děti z oblastí Čech postižených vysokým obsahem škodlivin zejména kysličníku siřičitého a dalších. Děti zde pobývají 2-3 týdny vyplněné z části výukou a procházkami v zatím ještě dobrých ekologických podmínkách zdejší krajiny.
Společenské organisace pořádají plesy na Podkosti a zdá se že k plné spokojenosti občanů i ve stísněných podmínkách.
5.ledna uspořádalo Mysl.sdružení Libošovice "Myslivecký ples" který byl dotován bohatou tombolou ze zvěře.
26.ledna organisovali požárníci z Libošovic "Ples požárníků".
Všechny plesy probíhaly v hotelu Podkost.
23.ledna organisoval SSM Libošovice pro děti sportovní odpoledne s bohatou náplní soutěží na sněhu. Těšilo hojné návštěvě i spokojenosti všech účastníků.
3.března uspořádali svazáci za přispění družstevního klubu Vesna dohlížecího výboru Jednoty a Svazu žen dětský maškarní karneval spojený se soutěžemi v recitaci a dalších projevech, soutěžilo se o nejlepší masku, dětem bylo poskytnuto občerstvení. Karneval se konal v dosud nezbořené části pohostinství v sále místního klubu.
9.března proběhly v bývalé hospodě "Na písku" oslavy MDŽ, na nichž děti pionýrské organizace s básničkami a přáním ženám - matkám. Akce byla velmi zdařilá organisovaná místním výborem Národní fronty.
30.dubna bylo již tradiční "pálení čarodějnic" na Krchovku nad zadním koncem Libošovic, protože však silně a vytrvale pršelo, hranice špatně hořela a i účast byla poměrně slabá.
8.května v podvečer výročí osvobození naší vlasti prošel od zadního konce na náves lampionový průvod, krojovaní požárníci a dosti občanů. U pomníčku obětem 2.světové války byl pěkný kulturní program - vystoupe dětí z MŠ a pionýrů, slavností položení kytice a projev k tomuto výročí přednesl Liška. Následovalo čtení z kroniky a vzpomínky pamětníků konce války a událostí v Libošovicích a okolí v sále DK Vesna, které upoutalo pozornost jak dospělých tak i přítomné mládeže.
Obdobnou oslavu uspořádal i OV v Dobšicích.
18.května organisoval OV v Dobšicích již 7.ročník oblíbené "Dobšické šlápoty"
25.května uspořádala trampská osada SOÚN rovněž již tradiční "Habánův pochod" Českým rájem se startem a cílem v hospodě "Na písku". Účastňuje se pravidelně kolem 300-350 osob a to převážně z řad trampů.
Při příležitosti oslav osvobození byli Miroslav Kopřiva z Hůry a Bohumil Vrabec z Libošovic odměněni "Pamětní medailní" k 40.výročí osvobození za jejich zásluhy o rozvoj obce.
V dubnu nacvičovala 2 družstva mladých požárníkůna soutěž která se zúřastnila soutěže PD v Sobotce dne 2.až 4.května na koupališti. Ubytování bylo zajištěno OV SPO v Jičíně ve stanech.
1.června připravili svazáci ve spolupráci se složkami NF v Libošovicích oslavy "Dne dětí" vyplněné různými soutěžemi - účast velmi dobrá.

Filmování
V letních měsících byly v naší obci natáčeny některé scény k filmu z válečného období nazvaného "Viola". Film pojednává o činnosti odbojových skupin a pracovníků za II.světové války proti fašistické okupaci. Natáčení scén e odehrávalo v bývalém hostinci "Na písku" Malechovice čp.13 a částečně i v usedlosti v Malechovicích čp.2 u Dovolů. Protože byly natáčeny scény přepadení a další drastické události, bylo účastno u Libošovic dosti statistů a mimo to se celá akce těšila i zájmu občanů, kterých často přihlíželo značné množství. Mezi nimi byly hlavně děti které s oblibou sledují a dá se říci že i získávají vzory pro své dětské "válčení".
Film byl uveden v televizi začátkem roku a sledován všemi obyvateli.
Protože v našem okolí zejména ve Vesci i na Podkosti se dosti často v minulosti filmovalo, uvádím pro informaci a se svolením kronikáře ve Vesci Jana Šimůnka přehled filmů, které byly od roku 1945 ve Vesci:
"Léto" na motivy díla Fr.Šrámka v roce 1948
"Vzbouření na vsi" film o začátcích činnosti NV v roce 1948
"Přijela k nám pouť" dětský muzikál v roce 1973
"Porážka" menší množství záběrů v roce 1974
"Syn třinácti otců" Švýcarsko-čs.film v roce 1975
"Jak dostat tatínka do polepšovny" scény točeny převážně u Věžického rybníka
"Johannes" německý film z XIX.stol v roce 1979
"V zámku a podzámčí" na dílo B.Němcové (jako vesnice Jesenice) pro čs.televizi
"Jára Cimrman ležící spící" v roce 1982 - účast mnoha statistů v okolí
"Psohlavci" příběh pro pořad čs.televize "Bakaláři" v roce 1983
"Komediant" o začátcích divadelnictví u nás v roce 1983
"Čertův bratr" filmová pohádka B.Němcové v roce 1984

Knihovna ve Vesci získala v okresní soutěži o vzornou LK čestné uznání od ONV v Jičíně a zařadila se mezi 4 nejlepší v okrese. Rovněž v další soutěži k 40.výročí osvobození naší vlasti získala tato knihovna čestné uznání.
V Nepřívěci začala pracovat od dubna jako knihovnice Eva Egrtová z Nepřívěce.
11.září byl uskutečněn SPO Libošovice 2denní zájezd dětí na chatu OZ 042 z Dolního Bousova do Františkova u Jablonce nad Jizerou. Účastnilo se 23 dětí a 9 dospělých, kteří se starali o jejich vyžití a stravu. Byla organisovaná celá řada kult.i sportovních akcí - i pěší tura na chatu v horní části v Krkonoš na Dvořačky a Labskou boudu. Zájezd byl velmi zdařilý.
V tomto roce byl oceněn Rudolf Petrásek z Malé Lhoty za aktivní práci kronikáře v Rytířově Lhotě odborem kultury ONV v Jičíně. Ostatní kronikáří zůstávají beze změny.

1986
Společenská činnost
Protože přestavba kulturně společenského zařízení MNV je několikaletá záležitost, je i velmi citelně oslabena kulturní činnost v Libošovicích. Ke společenským zábavám je využíván nadále hlavně pohostinství v Podkosti.
25.ledna uspořádali požárníci svůj tradiční ples s bohatou tombolou v restauraci Podkost - ČSPO Libošovice
8.února zorganisovali požárníci z Podkosti rovněž ples požárníků
15.února základní organisace ČSČK Libošovice rovněž v pohostinství Podkost zdařilý zdravotnický ples
Další akce probíhaly většinou v přírodě:
15.února došlo k vzájemnému hokejovému utkání mládeže v Dobšicích k plné spokojenosti účastníků
30.dubna "Na krchovku" opět proběhlo jako každoročně pálení čarodějnic - vzhledem k příznivému počasí tentokrát za velmi hojné účasti dětí a rodičů
17.května organisoval občanský výbor v Dobšicích již 8.ročník oblíbeného pochodu jarní přírodou Českého ráje, zvaný "Dobšická šlápota". Této akce na trasách 30, 20 a 10 km se letos účastnilo 2.865 účastníků. (v roce 1985 2.127 osob)
31.května trampská osada SOÚ Nebákov pořádala rovněž již tradiční "Habánův pochod" rovněž zdejší krajinou se startem a cílem "Na písku". Počasí bylo nevlídné, účast asi 300 lidí.
30.srpna na ukončení prázdnin a dovolených opět v areálu bývalé hospody "Na písku" vzplanul péčí téže trampské osady tradiční oheň za doprovodu četných hudebních skupin
27.září se pak rovněž SOÚN loučí s trampskou sezonou rovněž pravidelně organisovanými sportovními hrami a soutěžemi taktéž v areálu "Na písku"

1987
Trampink u nás
Vážený čtenáři, protože v katastru sloučené obce Libošovice, zejména v rajonech bývalých obcí Malechovice, R.Lhota a Dobšice je vybudována celá řada trampských chat a osad, z nichž nejstarší ELL-TORRO slavila letos 60.výročí od svého založení, považuji za nutné se těchto obyvatelích zmínit. Požádal jsem dnešního šerifa Jahodu-Godynu a kronikáře Vl.Zahrádku-Flinka o zapůjčené jejich kroniky a povolení abych některé jejich údaje použil pro obecní kroniku Libošovice. Její název je Kronika SOÚN (spojených osad údolí Nebákov) a pojednává o historii trampinku u nás.
V prvé řadě nutno poznamenat, že ač byla psána dodatečně až v roce 1978, je perfektní a sama kniha se zrodila jako umělecké dílo a to jak 1.svazek tak i druhý. Je to kniha opravdu špičkové výtvarné hodnoty z rukou trampského umělce z Praděda z osady ELL-TORRO ovšem z Krušných hor, dnes bohužel zničených emisemi a výpary z povrchových dolů v blízkosti těchto hor od Sokolova až k Ústí n.L. Sám výrobce - šerif Praděda získal získal umělecké a rukodělné vlohy od svého mistra B.Kavánka v jehož podniku se vyučil a vytvořil dílo vskutku umělecké.
Z kroniky je zřejmé, že již dříve než před r.1928 začali první osadníci osídlovat překrásné údolí potoka Žehrovka v samém srdci Českého ráje. Tento potok tvoří i část přirozené hranice mezi sousedícími okresy Jičín a dříve Turnov, po roce 1960 Semily.
Těžištěm trampského dění se stalo celé povodí od Mladějova přes Nebákovský, Podsemínský a Žabakorský rybník až k Mn.Hradišti.
Na této cestě v časech zrodu trampských osad vodní síla Žehrovky poháněla těžká kola pily na Pařízku a sedmi staročeských mlýnů, jejichž stavby jsou doposud zachovány. Jedná se mlýn Nebákov (majitelem byl Vik), Podsemín (majitel Skála), Pleskotský mlýn (majitel Vik), mlýn pod Vyskří - na Podoubí - zvaný Podvyskeřský (majitel Bukvic), Vysoké kolo (majitel Plajner), mlýn Skokovy (majitel    ) a Žehrov (majitel Laušman).
Nejlépe oblast naší domoviny Český ráj charakterisuje spisovatelkaJarmila Glazarová: "Krása šla světem a zde se zastavila".
Kéž by tomu bylo i nadále poznamenávám jako kronikář, kéž by lidská ruka a technika toto dílo nezničila a zachovala pro pokolení příští.
Trampink pochází z anglické slova Tramp t.j. slovo pro tuláka bez domova, který je stále na cestách. Nevlastní žádný majetek, absolutní svoboda je mu vším. Obživu získává krátkodobou příležitostní prací a jak se říká, bere co den dal. Hob - věčný tulák. Říká se, že nejšťastnější lidé jsou právě ti, co nic nemají.
Ovšem trampové u nás neviděli vzor v předešlé charakteristice. Vzorem jim byl americký spisovatel Thompson Seton, velký znalec a milovník přírody. Kredo jeho životní romantiky "Vědět, umět a chápat pravidla návratu k přírodě, odpovídající našim zeměpisným podmínkám, tojsou zálesácké zásady, které se trampové na údolí snažili napodobovat. Přihlásili se k zásadě, že trampovat není jen nosit sombrera, pistole, otřásněnou pochvičku, to vše už mají za sebou, ale trampovat má pro ně daleko hlubší podstatu. Mezi jinými lásku a úctu ke všemu co je obklopuje z čeho vzešli i to, že trampovat znamená být ušlechtilým člověkem ve všech otázkách a problémech života.
V úvodní části charakterisují, že trampink není sprostota, zpití se do němoty, hulvátství ani zelenáčské paďourství, ze kterého trampink již dávno vyrostl. Není právě tak navoněné sako, kufříček, nalakované nehty, odtažené malíčky od šálků, maloměstská povýšenost, ale zdravý duch a bronzové tělo.
Tramp je charakterisován jako optimista, rád se zasměje, rád si zazpívá, je rád veselý, rád se i u ohně napije, ale ikdy nezapomíná, že je trampem. A autor této úvodní stati - Zahrádka zvaný Flink - uvádí, že při jedné z debat s propagátorem trampinku u nás - Bobem Hurikánem - na otázku co je vlastně trampink řekl:"Kamarádi, trampink ve své podstatě od samého začátku je tou nejčistší formou socialismu." No zde vážený čtenáři posuzuj již sám.
V dvacátých letech tohoto století se počaly objevovat na pražských nádražích podivné tlupy obého pohlaví podivně vystrojených, jejichž cílem cest byla povodí řek Vltavy, Sázavy, Berounky a Kocáby. Říkali si trampové. Výbavu k pobytu v přírodě měli tehdy velmi chatrnou. Spali většinou pod širákem. Později začali stavět chaty - známé boudy. Tento mor se rychle šířil po celé naší vlasti a tak i v roce 1927 se začalo v nedalém městě Ml.Boleslav rodit trampování. Po dvouletém putování se stany se asi 20ti členům podařil pronájem prkenné chaty nad Plakánkem. Asi po jejím ročním pobývání si postavili v roce 1930 na Pleskotech vlastní srub - kopii zálesáckého kanadského obydlí. To byla právě skupina zvaná ELL-TORRO.
V témže roce byla založena mladoboleslavská osada TORONTO převážně asi ze 6ti studentů a 1 doktora - postavili velký vojenský stan v malém kaňonu za Nebákovským mlýnem. Titéž si v r.1932 postavili na tehdejší dobu nevídanou chatu na slunečné stráni nad mlýnskou dolinou.
O rok později se utvořila osada Stříbrná liška věkově nejmladší rovněž asi o počtu 6ti osob. Dva roky stanovali, později osídlili kovárnu v Lažanských lomech (kovárna existuje dodnes a je využívána "čundráky"), která je velmi vlhká, syrová a chladná (vytesaná a vyzděná u skály). Později zanikla a sloučila se s osadou ELL-TORRO jejíž osadníci tyto přijali mezi sebe (většina jich byla na vojně).
Postupně pak došlo ke vzniku několika dalších osad:
Dakota - asi 15 osadníků z Ml.Boleslavi Podolce
Jukatan -  první chata u Podsemínského mlýna, v roce 1929 asi 15 členů
Kolorado - 9 osadníků - těžký srub v Drhlenách cca.v r.1931
Sonora - Kalous z Turnova + 4členové bez šerifa (pod rekr.stř.Centroflor)
Drndej - 6 členů z Kosmonos na Drhlenách
Pět šerifů - bez šerifa - šerifovli všichni - chata nad Jizerou na Železnobrodsku, která v roce 1930 vyhořela - 6 členů
Ell Paso, Kap Verde, Dunlop, Reve Dor atd.
Ovčárna - 2 bratři chata na pokraji lesa v Jablkenicích - později Samark.
Objevitelem Nebáku byl mladoboleslavský majitel zlatnického a hodinářského obchodu. Zahrádka, který se usídlil jako první s osadou Toronto za Nebákovským mlýnem v kaňonu.
K Jukatánu - asi po 2 letech je mlynář Skála z Podsemína vypověděl a přestěhovali se do lesa nad Studené údolí, kde si na pěkné vyhlídce postavili důkladný srub. Ani tam však dlouho nepobyli a přestěhovali se po výpovědi lesní správy do údolí zvané Žlábek pod Pekařovou bránou, kde srub stojí dodnes. Dnes tato chata jen vzbuzuje vzpomínky zašlé jukatánské slávy i smutku, budí pocit beznadějné opuštěnosti protože dnešní majitel není typ trampů z těch původních. Osada tak již neexistuje. Na Václava 1930 otevřela svůj srub osada Ell-Torro ve vlhkém prostředí s tou výhodou, že k pitné  a dosnes kvalitní vodě mají pouhé 3 m. Jinak stín, studeno, no pod skalou, ale srub dodnes slouží rodině Jahody-Godyny po různých majetkových úpravách dohodách i neshodách. Dnešní majitel jej i rozšířil a na louce, která v letech založení byla před osadou jsou již dnes značně vzrostlé stromy, které stíní srub.
Největší odpůrce, který čas od času brzdil výstavbu chat byl nedostatek peněz. Naopak největší zanedbatelný činitel při stavbách, bylo získat povolení ke stavbě. A na to měli osadníci z Ell-Torra štěstí, protože pleskotský mlynář Fr.Vik (válečný invalida z I,světové války - na Rusi mu omrzly nohy) byl dobrota sama a souhlas se stavbou jim dal. (Právní úprava majetkových poměrů chaty a pana Vika byla řešena až v roce 1986 státním notářstvím v Jičíně).
Tolik zatím pro tento rok, pokračování v některém dalším.

Kult.společenská činnost
Protože Libošovice ani v tomto roce nemají vhodnou společenskou místnost k organisování akcí s větším počtem návštěvníků, byly některé pořádány v pohostinství na Podkosti, menší na MNV nebo ve vinárně zdejšího pohostinství a bylo využíváno i přírody.
10.ledna zorganisoval SSM Libošovice pro děti a mládež velmi zdařilé sportovní soutěžení v zimních podmínkách za velmi pěkné účasti.
10.ledna požárníci z Rytířovy Lhoty svůj ples v hotelu Podkost
24.ledna požárníci z Podkosti ples požárníků v hotelu Podkost
31.ledna rovněž na Podkosti ples požárníků na Podkosti
14.února pořádal ČSČK Libošovice ples zdravotníků na Podkosti
30.dubna opět jako každoročně tradiční pálení čarodějnic a to ve všech částech obce - v Libošovicích Na krchovku za velmi pěkného počasí a značné účasti zejména dětí i dospělých
8.května oslavy výročí osvobození sov.armádou - lampionový průvod dětí, požárníků a občanů ze zadního konce na náves k pomníčku obětem I.světové války, kde vystoupily děti z MŠ a mladí požárníci s připraveným programem k tomuto výročí
9.května tytéž oslavy organisoval OV v Dobšicích u jejich pomníčku
23.května pořádal OV v Dobšicích již 9.ročník tradičního turistického pochodu "Dobšická šlápota" - v důsledku chladného a sychravého počasí za nižší účasti než loni - 1.691 osob.
30.května - trampská osada SOÚN uspořádala X.ročník pochodu Českým rájem "Habánův memoriál" se startem i cílem "Na písku" za chladného sychravého počasí - účast cca 300 osob
28.června - pořádalo JZD Všeň, OV SDR, AMK Vyskeř u Pleskotského mlýna "Přehlídku dechových hudeb" v přírodím prostředí
22.srpna - v areálu trampské osady Ell-Torro u potoka žehrovka na konci Lažanských lomů oslavili trampové 60.výročí založení této nejstarší osady za účasti pozvaných a a na omezeném prostoru
V únoru byla v organisaci požárníků provedena z popudu OV ČSPO v tom, že byly zrušeny dosavadní okrsky (naše PO spadalo pod okrsek Sobotka) a v Libošovicích byl ustaven MV (místní výbor) ČSPO který sdružuje Libošovice, Vesec, Podkost, Dobšice a R.Lhotu. Malechovice a Nepřívěc se již v předchozích letech sloučily s Libošovicem a to na vlastní žádost požárníků uvedených částí. Předseda MV Jiří Macoun.
Zájezd pro mladé požárníky na chatu do Františkova na dva dny byl tento rok organisován v první polovině dubna.

1988
Kulturní a spol.činnost
23.ledna pořádali požárníci z Libošovic  v hotelu Podkost
6.února požárníci z R.Lhoty rovněž tradiční ples na Podkosti
13.února organisoval DK Vesna spoli se ŠKSZK MNV zájezd pro obyvatele sloučené obce spojený s netradiční prohlídkou hradu Kost v zimě,který se těšil zájmu občanstva z Libošovic i ze Sobotky. Účastnilo se asi 50 lidí za příznivého, zimně netradičního počasí a díky pochopení p.Knopa ze správy hradu
5.března se konala oslava MDŽ v hospodě "Na písku" za účasti 30 osob. Požárníci ve spolupráci se střediskem JZD zakoupili menší prasátko, z jehož masa bylo připraveno občerstvení. K zábavě a tanci vyhrávali 2 hudebníci - velmi pěkně - organisovala NF.
26.března DK Vesna + ŠKSZK MNV uskutečnil další zájezd a prohlídku zámku Staré Hrady u Libáně. Účast opět asi 50 lidí jak z Libošovic tak i ze Sobotky. Byl to zdařilý výlet slovem provázel Karol Bílek.
Třídenní zájezd mladých požárníků se uskutečnil ve dnech 15.,16. a 17.dubna do Krkonoš - Františkova na chatu OZ 042 Dolní Bousov. Počasí bylo velmi příznivé, účast 34 osob s pěknou vyhlídkou na zasněžené vrcholky Krkonoš. O sportovní a kulturní vyžití se starala Marcela Jirčáková. Stravování připravoval kolektiv žen a Liška, děti byly spokojeny. Pro přípravu jídla byly použity zbytky masa od oslav MDŽ, protože nebylo při této akci všechno zpraacováno.
7.května v podvečer uskutečněn průvod dětí s lampiony, požárníků a občanů k oslavě výročí osvobození naší vlasti Sov.armádou S pásmem říkanek a básní vystoupily děti z MŠ amladí požárníci. Obdobné oslavy byly konány 8.května v Dobšicích. V obouch případech byly k pomníčkům obětí II.světové války položeny kytice květin.
14.května autobusový zájezd do občic na výstavu loutek Petra Kavana z Mladé Lhoty. Po zahájení pro děti loutkové divadlo.
14.května požárníci z R.Lhoty zorganisovaly zdařilý autobusový zájezd do hasičského muzea v Přibyslavi, na Lipnici a návštěvu skanzenu Velký kopec - Jankův vrch.
21.května OV v Dobšicích pořádal X.ročník "Dobšické šlápoty", která se v posledních letech zásluhou dobré a obětavé práce i organisace asi 89 dobrovolníků z Dobšic i okolí stala se velmi přitažlivou a jak pro dospělé tak i pro mládež. Účastnilo se asi 3.300 osob a bylo vysázeno 5000 lesních stromlů pro lesní závod, polesí Belvue.
28.Května uspořádala trampská osada SOÚN již tradiční "Habánův pochod" se startem i cílemv hospodě "Na písku". Účast okolo 400 osob si již udržují několik let hlavně z důvodů aby se vyšší účast nestřetávala s pořadavky ochránců přírody a snaží se tuto udržovat jako ryze trampskou záležitost.
11.června zoganisovali mládežníci - členové SSM v Libošovicích "Dětský den" na hřišti ve Kbelnici za velmi četné účasti dětí. Bylo připraveno několik soutěží i sportovních klání jak ke spokojenosti těch nejmenších tak i školáků.
3.července uspořádalo JZD Všeň a AMK Vyskeř v přírodním amfiteátru u Pleskotského mlýna přehlídka a koncert dechovýc hudeb za účasti 5ti souborů z blízkého okolí - převážně z řad a zařízení JZD.
27.srpna vzplál "Na písku" tradiční táborový oheň pořádaný tramskou osadou za hojné účasti trampů i okolních obyvatel.
24.září opět SOÚN zorganisovala sportovní zápolení nazvané "Trampské hry" v areálu "Na písku" za hojné účasti příznivců trampinku
25.listopadu byla uskutečněna v místnosti MNV Libošovice přednáška Dr.Jiřího Waldhausera z Prahy na téma "Archeologické nálezy v Českém ráji" se zaměřením na Libošovice a okolí. Zajímavá přednáška, která byla vhodně doplněna diapositivními snímky a rozšířena o poznatky z doby keltské v této oblasti za neveliké účasti.
V měsích únoru uspořádaly organisace ČSČK v Libošovicích a v Dobšicích zdravotnickou přednášku MUDr.Šťastného z OÚNZ v Jičíně na téma "cukrovka!. Účastní se zejmína řeny, protože muži raději navštěvují hospodu, zejména z Libošovic.
Během školních prázdnin prováděli žáci Kamenosochařské střední školy z Hočic opravu kamenné sochy p.Marie na návsi v Dobšicích. Na úhradě nákladů ve výši cca.10.000,-Kčs se z 1/2 podílel ONV v Jičíně a zbytek hradil OV v Dobšicích i z výsledku sbírky kterou organizoval mezi občany.
Ve dnech 8.a 9.prosince uspořádalo středisko JZD Libošovice zájezd na Moravu spojený s přehlídkou JZD Blatnice, kde účastníci shlédli takovou oraganisaci a pořádek, který by měl inspirovat zdejší družstevníky k tomu aby i ve zdejším JZD byly vytvořeny lepší podmínky a to jak pro pracovníky JZD tak i pro zlepšení vzhledu naší obce i životních podmínek spoluobčanů.
Vzhledem k pokračující přestavbě kulturního zařízení v Libošovicích nebylo více akcí organisováno.

1989
Kulturní a spol.činnost
V letošním roce, posledním roce rekonsrukce kulturně společenských prostor v budově čp.30 patřácí MNV Libošovice byla činnost společenská i kulturní prováděna v omezených podmínkách buď v místnostech MNV, ve vinárně zdejšího pohostinství, částečně v hotelu Podkost anebo v objektech občanských výborů v jednotlivých částech obce.
7.ledna v hotelu Podkost uspořádalo zdejší Myslivecké sdružení svůj tradiční "Myslivcký ples" s tombolou i kuchyní ze zvěře
21.ledna požárníci z Libošovic rovněž na Podkosti organisoval také tradiční "Ples požárníků". K požárnickým plesům malou poznámku - stalo se po válce zvykem a to převzatým již z dob předmnichovské republiky, že hasiči či požárníci jak z Libošovic tak z Rytířovy Lhoty i Podkosti chodí vždy týden před plesem zvát v uniformách po všech částech obce občany k účasti na jejich zábavách; vždy mají zajištěno, že nemohou prodělat, protože zpravidla každý občan jim věnuje určitou finanční částku rovnající se minimálně vstupnému. Mnohdy jsou i pohoštěni a ani o občerstvení tekuté nebývá nouze.
4.února uspořádali svůj ples požárnici z Podkosti v hotelu Podkost
11.února se konal rovněž v hotelu Podkost ples požárníků z R.Lhoty
3.března uspořádal DK Vesna spolu se školskou a kulturní komisí MNV v budově MNV výstavu kronik spojenou s promítánímfilmu zaměřeného na téma "proměny v zemědělství" - promítal p.Havlík z Kamenice - doplněno bylo některými vzpomínkami místních občanů z doby zakládání JZD v naší obci a okolí.
23.-26.března o velikonočních svátcích trávili mladí požárníci, krásné skoro zimní dny, z naší obce v chatě JZD Sobotka v Roudnic-Vítkovicích v Krkonoších. Velmi pěkné prostředí i když v ještě nedokončené rekonstruované chatě a výborné počasí provázelo tento pobyt spojený hlavně s turistickými pochody jak na Rezek, Benecko ba i výše ku spokojenosti malých i velkých účastníků. Zájezd vedla Jitka Lásková.
7.května uspořádal DK Vesna jednodenní zájezd na Křivoklát, Koněpruské jeskyně, Slapskou přehradu a návštěvu kvetoucí zahrady v Průhonicích. Autobus byl plně obsažen i počasí bylo vcelku příznivé.
27.května uspořádaly SOÚN (spojené osady údolí Nebák) další ročník trampského pochodu Českým rájem zvaný "Habánův pochod" Start i cíl této akce byl obvykle u hospody "Na písku"
10.června rovněž toto trampské sdružení slavilo na nejstarší osadě v našem okolí "ELL-TORRO" v krásném prostředí u říčky Žehrovky 70 let trvání čs.trampinku.
6.srpna se uskutečnil zájezd na zahájení vitráží a uměleckého skla Miloše Jírovce, rodáka z Dobšic. Autobusový zájezd organisovala DK Vesna spolu se školskou a kulturní komisí MNV - výstava se konala ve Starých Hradech - účast dobrá.
26.srpna uspořádali trampové  z sady SOÚN "Na písku" již tradiční táborák s pestrým programem
12.listopadu uspořádal DK Vesna spolu se čkolskou a kulturní komisí MNV jednodenní zájezd  na Karlštejn a do Prahy s návštěvou Veleslavína. Průvodce na Karlštejně dělal Mir.Kubů, kastelán jinak rodák z Rytířovy Lhoty. Autobus plně obsazen.
V tomto roce se již nekonal tradiční turistický pochod "Dobšická šlápota". Dle tvrzení předsedy občanského výboru v Dobšicích Stanislava Ševra byla to vždy velmi náročná akce vyžadující velký počet pořadatelů, vysoké nároky na organisaci a organisátoři ne vždy nacházejí porozumění spoluobčanů.
2.července v odpoledních hodinách uspořádalo JZD Všeň, okresní zemědělská správa Semily a Svazarm organisace Vyskeř již skoro také tradiční přehlídku dechových orchestrů JZD z blízkého okolí ve velmi pěkném prostředí na parketu u Pleskotského mlýna. Na tyto akce se zpravidla sjíždí lidé ze širokého okolí a to nejen starší vyznavači dechovky ale i mládež.

Založení OB
V červnu předložil Petr Kavan z Malé Lhoty MNV návrh na zřízení Osvětové besedy, která by více než dosud existující Družstevní klub, pečovala o kulturní život v obci a vhodně využívala i prostor na hradě Kost pro výtvarnou výstavní a podobnou činnost. Na PZ MNV 7.9. bylo odsouhlaseno 13 hlasy její zřízení, jeden hlas byl proti. Začátkem listopadu byl v R MNV schvá- za předsedu zdejší OB Petr Kavan, který sice ve zdejší obci není přihlášen k trvalému ale jen přechodnému pobytu od roku 1989.Manželé Galina a Petr Kavanovi trvale bytem v Praze 4 Drdova 11 on svobodného povolání u Pražského kulturního střediska Praha nám.Republiky 1, ona překladatelka podniku zahr.obchodu Rapid, zakoupili hospodářskou usedlost od Barkmanové v Malé Lhotě č.p.5 se vším příslušenstvím za částku 68.000Kčs. Kavan vystudovaný strojní inženýr se zabývá řezbářstvím a výrobou loutek a jako muž v domácnosti v této usedlosti bydlí i se svými dvěma syny o které pěčuje, oba jsou ještě školou povinní. Dle sdělení je složení OB následující:
předseda Petr Kavan, Hana Prokopová správcová hradu Kost která v tomto objektu i bydlí a je zde přechodně přihlášena k pobytu od roku 1974, dále Eva Holubová herečky z Prahy, která toho času žijě na M.Lhotě, Jiří Rychtr člen náhradního divadla, Jaroslav Ort, Zbyněk Semecký a Jiří Kavalír z Libošovic.
Vedoucí OB začal od konce roku prosazovat jeho koncepci rekonstrukce pivovarských prostor v podhradí na galerii.

Trampink u nás (dokončení)
V zápise do této kroniky za rok 1987 jsem s dovolení s dovolením Zahrádky z Ml.Boleslavi, který kroniku založil a vedl až do své smrti v roce 1986, uvedl několik zajmavostí ž činnosti a vzniku trampské osady SOÚN a ješt v tomto roce doplňuji.
V třicátém prvním roce bylo postaveno Durango na stráni nad tichou hladinou rybníka Nebákov. Je to nízký srub se širokou verandou a svůj vzhled si zachoval dodnes. Osadníky tvořilo 11 Turnováků a trampink provozovali společně s horolezectvím, němž dosáhli pozoruhodných výsledků a nevšedního mistrovství. V témže roce vyrostla na nebáku další osada nazvaná Jowa tvořená pěti jičíňáky. Vůbec rok 1932 byl svědkem růstu dalších osad v údolí Nebákova a žehrovky. Na Nebáku nedaleko Duranga si postavila chatu turnovská osada Surabay (5 osob). Za pleskotským mlýnek asi 1 km po vodě na levém břehu Žehrovky vyrostl nový srub Somora vybudovaný mladoboleslaváky, podobný Ell-torru. Přílišné vlhko a stín byla zřejmě příčinou, že srub srub byl asi po 1Oti letech zbourán a přemístěn n Chlum proti pleskotskému mlýnu. Celá parta se nakonec rozpadla a zbyl z ní jen Karel Kalous s manželkou Pavlínou, rozenou Součkovou z Turnova, kde její otec vlastnil lihovar.  Další srub si postavili jičínští trampové na lesní špičce nad mlýnskou loukou a nazvali jí Mars.
Uvolněnou kovárnu v Lažanských lomech po Stříbrně lišce obsadili další osadníci. Přílišná vlhkost i plíseň byla příčinou, že  se po kratším čase odstěhovali do nedalekého údolíčka pod hospodou Na písku, kde si postavili z fošen chatu a pojmenovali jí Tulák a dnes po úpravách tam jezdí už potomstvo trampa Loudy. Zastavme se u tohoto jména a to hlavně proto, že to byl cestovatel, který procestoval jako tulák kus světa a viděl daleké exotické kraje, nimž si přivezl nemálo dojmů. Dostal se až do černého světadílu Afriky, ze kterého si mimojiné přivezl sklony k exotice, což realisoval na své chatě Tulák. Už okolí chaty nasvědčuje, že úprava vybočuje z běžného rámce trampských obydlí.  Uvnitř na citlivého pozorovatele dechne exotika s vůní dálek vyzařující z bohaté výzdoby tří místností. Vysoký totem před chatou je rovněž v tomto údolí unikát tí, že je vyroben z betonu, aby lépe odolával zubu času.
Poslední osadou, která se utvořila v roce 1931 byla Skoalní osada, umístěná poblíž bývalého transformátoru me